Polityka jakości i środowiska

POLITYKA JAKOŚCI  METALWELD – FIPROM POLSKA

  • Polityką jakościową Przedsiębiorstwa jest zaoferowanie klientom wyrobów o wysokiej jakości i niezawodności, o korzystnych cenach, dostarczonych terminowo zgodnie z życzeniami klienta.
  • Proces produkcyjny realizowany jest zgodnie z Polityka Środowiskową Przedsiębiorstwa
  • Zaangażowanie w jakość wszystkich pracowników firmy pod przywództwem kierownictwa oraz wszystkich pracowników firmy w ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, opartego na PN EN ISO 9001 i zgodnego z wymaganiami EN ISO 14001
  • Przedsiębiorstwo będzie uznawać wymagania jakościowe stawiane przez klienta i zapewnione będzie ścisłe współdziałanie komórek organizacyjnych dla realizacji tych wymagań.
  • Przedsiębiorstwo ciągle poszukuje najefektywniejszych rozwiązań gwarantujących spełnienie wymagań klientów
  • Jakość wyrobów i jakość pracy obowiązuje każdego pracownika i współpracownika Przedsiębiorstwa.
  • Szkolenie i podwyższanie kwalifikacji przez pracowników Przedsiębiorstwa jest elementem realizacji Polityki Jakości.
  • Za klucz do sukcesu traktuje się identyfikowanie pracowników i współpracowników z polityką jakości Przedsiębiorstwa.

Kierownictwo Przedsiębiorstwa zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością poprzez realizację wytyczonych celów jakości.

                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                              Małgorzata Massalska


POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Jednym z celów METALWELD-FIPROM jest prowadzenie działalności w sposób zgodny ze zrównoważonym rozwojem, czyli minimalizowanie szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne, bez szkody dla jakości wyrobów, funkcjonowania zakładu w czasie wytwarzania, sprzedaży oraz utylizacji materiałów i opakowań po zakończeniu „cyklu życia” jak również rozwoju przedsiębiorstwa.

Działania Przedsiębiorstwa prowadzone są w sposób zorganizowany zgodny z przyjętym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem, który poddawany jest ciągłej weryfikacji zmierzającej do jego udoskonalania.

Analizując oddziaływanie zakładu na środowisko naturalne w sposób zgodny z jednoznacznie określonymi procedurami, możemy zidentyfikować istotne aspekty środowiska, a zatem również podjąć niezbędne działania prowadzące do poprawy, zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia.

Niniejsza Polityka Ochrony Środowiska jest zgodna z obowiązującym ustawodawstwem w zakresie ochrony środowiska, ponadto zakład jest monitorowany pod kątem funkcjonowania zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Na terenie Przedsiębiorstwa prowadzi się działania zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko w zakresie gospodarki odpadami, obejmujące selektywne zbieranie odpadów oraz w miarę możliwości powtórne wykorzystanie lub utylizację, ponadto prowadzi się działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii, surowców i paliw poprzez racjonalne gospodarowanie.

Wśród załogi oraz dostawców, odbiorców i innych firm i osób współpracujących prowadzona jest edukacja, której celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród wszystkich osób w sposób bezpośredni lub pośredni wpływających na realizowanie Polityki Środowiskowej.

Wśród załogi oraz dostawców, odbiorców i innych firm i osób współpracujących przekazywane są informacje dotyczące niniejszej Polityki Środowiskowej, również w zakresie podejmowanych i planowanych działań zmierzających do jej realizacji.

Niniejsza Polityka Środowiskowa jest zgodna z Polityką Jakości obowiązują w METALWELD-FIPROM Polska Sp. z o.o.

                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                              Małgorzata Massalska

Znajdź produkt

Dobierz odpowiednik

METALWELD FIPROM POLSKA
spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50

+48 (32) 297 75 88

Dane użytkownika

Dane użytkownika